ගෙදර කවුරුත්ම නෑ.. ඔයා එනවා නම් දැන් තමයි වෙලාව. – පෙම්වතිය එක්ක පෙම්සුව විඳින්න ආපු පෙම්වතා පැය හතක් ඇඳක් යට – අවුරුදු 22ක් වයස පෙම්වතාට අවසානයේ අත්වුණු ඉරණම මෙන්න – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS