“ගිනි මල් පොකුරේ”, අඩනිරුවත් වූ චුලක්ෂි, රතු සාරියකින් ආයෙමත් සරාගීව කැමරාව ඉදිරියට ආ හැටි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS