“සමහරුන්ගෙ ගොන්කමමයි එළියට යන්නෙ – මේක තමයි මම දැකපු නරකම පාර්ලිමේන්තුව” – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS