“විකල්පයක් නැති නිසා අයවැයට පක්ෂව ඡන්දය දෙනවා” – විජයදාස රාජපක්ෂ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS