රසායනික පොහොරවලට ගොවියා හුරුකරවීමට, එදා ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට, දැඩි වෙහෙසක් දැරීමට සිදුවිය. – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS