ජනතාවට බෙදාදීමට තිබූ බඩුමළු හතක් දඹුල්ලේ නිවසකින් හමුවෙයි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS