“උද්ඝෝෂණ කළා ම ඩොලර් පහළ වෙනවා නම් මමත් එකතු වෙනවා” – උදය ගම්මන්පිල – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS