“අපි පොලීසියෙන් අපිට නොමිලේ කෙල්ලො 4 ක් ඕන” – Spa වලට රිංගූ පොලිස් නිලධාරීන්ට වූ දේ… – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS