පෞද්ගලික කාරණයක් නිසා මම ඉවත්වෙනවා, සැමට තුති පුදා ශලිනි තාරාකා රංගන කටයුතුවලින් ඉවත්වෙයි? – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS