පෙම්වතා එක්ක, ආදරෙත් අරන් ආපු, සුරූපී සඳනිගේ වීඩියෝවට බුකියෙන් ඉහල ප්‍රතිචාර – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS