මුහුණ පොත ඔස්සේ කෙල්ලෙක් වගේ රඟ පෑ නාකි අම්මණ්ඩි ලක්ෂ 8කට වැඩිය හොරා කාලා, හිමි නමකගේ ගිණුමකිනුත් සල්ලි ඇවිත් – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS