“එයා මට වඩා ටිකක් වයසින් වැඩි නිසා ඒ ආදරය නිසා මම හරි සුරක්ෂිතයි” ජනප්‍රිය නිළි තරින්දි ප්‍රනාන්දු – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS