අද ඉන්න දරුවන් සමරන සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්දට වඩා හරි අපූරු අලුත් අවුරුද්දක් අපි ඒ කාලේ සැමරුවා. – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS