” මට හිතාගන්න බැරිවුනා මම මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා” සිය කෝටිපති පෙම්වතාගෙන් ලැබුණු විවාහ යෝජනාව ගැන අසේකා කියන කතාව – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS