දුප්පත් මිනිස්සු හැමදාම මෝචරිය ඉස්සරහට ඇවිත් හ ඬා වැ ල පෙ න වා . සමහරු බිම ඉඳගෙන අහල පහල ගස් බඳාගෙන ඉකි ගහ ගහ පොලවෙ පස් කකා අ ඬ න වා – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS