” එදා රවීන් අයියත් එක්ක ගත්තු පිංතූරේ තාමත් මගේ ළඟ තියෙනවා” දෙවනි ඉනිමේ චූටී මැණිකේ ශලනි ප්‍රනාන්දු – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS