ප්‍රසිද්ධ ගායිකාවක් රසිකයෙකුගේ මුහුණට මුත්‍රා කළ හැටි දැඩිකතාබහ ලක්වෙයි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS