ආදර සම්බන්ධතා කියන්නේ හෝමෝන ක්‍රියාවලියත් එක්ක තරුණ වයසේදී ඇති වෙන දෙයක්. ඒක වැරදි දෙයක් කියලා කියන්න බැහැ. – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS