“මම මේ ගෙවන ජිවිතේ මේ ගෙවන කාලේ අර්ථවත් විදිහට ගෙවන්න කැමතියි” උමාලි තිලකරත්න – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS