හැමෝම ආදරේ කරන හුරුබුහුටි සුරූපිණිය සංගීතේ අසෙනි, ගිත්මා බණ්ඩාරගේ සුන්දර ඡායාරූප එකතුව – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS