‘සුදු වීම තමයි ලස්සන වීම කියන මානසිකත්වයක් මට ඇති වෙලා නෑ’ – ලිහිණි හෙට්ටිආරච්චි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS