” මම කලාවයි මගේ රාජකාරි ජීවිතයයි පටලවාගන්න කෙනෙක් නෙමෙයි, මම රඟපාන්නේ මගේ හිත එකඟ චරිත විතරයි” ජනප්‍රිය නිළි මිෂෙල් දිල්හාරා – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS