” මම මාස්ක් එක දාගෙන හිටියත් අඳුර ගන්නවා මහීමා කියලා ” ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනී කස්තුරි ජයවර්ධන – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS