“හොටෙල් එකේ දවස් දෙකක්.. දෙන්නත් එක්ක චෙන්නායි යන්න ටිකටුත් ගත්තා..” – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS