” බෞද්ධයෙක් විදිහට අපේ ජීවිතවල සිද්ධවෙන්නේ හැමදේම පින පව අනුව කියලා මම විශ්වාස කරනවා ” ජනප්‍රිය කඩවසම් නළු රනිල් කුලසිංහ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS