ලංකාවම උණුසුම් කරමින් කෞෂි පෙරේරා සංස්කෘතික ඇඳුම් ඇඳලා ආසියාවේ දක්ෂ නිරූපිකාව වුන හැටි – Photo – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS