” සැමියා නොවුනත් අද මගේ හොඳම මිතුරා නිසා දුකක් නැහැ, ඒත් පොඩි බයක් දැනෙනවා” අතුලගේ උපන්දිනයට අමායා එක්කළ සුභපැතුම – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS