‘පුළුවන් නම් මම චන්දිමාල්ගේ පාටියට ගියා කියලා ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න, මේවා කරන්නෙ කවුද කියලා මම දන්නවා’ – පුෂ්පිකා ද සිල්වා කට අරියි – Photos / Video – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS