” එදා මම ළමයි එක්ක සෙල්ලං කර කර ඉද්දී අම්මී කිව්වා ඔයාගේ නම කිව්වා ගිහිං සිංදුව කියන්න කියලා” ජනප්‍රිය ගායිකා ශානිකා වනිගසේකර – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS