ලොව බලවත් රාජ්‍යන් අතරේ අපි පුංචිම පුංචි රටක් වුවත් ඔවුන් විලිවසා ගන්නේද අපගේ මේ කුඩා දිවයිනේ විශිෂ්ඨ ලෙස නිමැවූ ඇඟලුම් වලින් – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS