” මොඩ්ලින් කිවුවම ගොඩක් අය තේරුම් ගන්නෙත් වැරදි විදිහට” තරුණයින්ගේ ආදරය සොරා ගන්නට තරම් සුන්දරත්වයක් ඇති ටීනා ශනෙල් – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS