අතරමං වූ අලි පැටවා මාළු දැලත් අරන් ගොඩට ඇවිත් – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS