ඇට මිදුලු බද්ධ කිරීමේ ඒකකයක් ආරම්භ කිරීම වෙනුවෙන් ලක්ෂ 75ක මුදලක් පරිත්‍යාග කළා – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS