ප්‍රකෝටිපතියෙකු සමග විවහා වූ නිලි සුලේකා ජයවර්දන ප්‍රංශයේ ගෙවන සැප ජිවිතේ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS