” වෛද්‍ය උපදෙස් අනුව තමයි ඉදිරියට තාත්තා රංගනයට යොමු වෙනවා ද නැද්ද කියලා තීරණය වෙන්නේ” ගිරිරාජ්ගේ දියණිය අමන්ද්‍යා උත්පලී – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS