” කර්මයට අනුව මේ තමයි මගේ ලැබීම ” සුරූපී දියණියක් ඉන්න ප්‍රවීණ නිළි සේමිණි ඉද්දමල්ගොඩ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS