“ලස්සන නැති උනාට මම බුද්ධිමත්. මට හොඳ කටක් තියෙනවා.” – දිනිති වල්ගමගේ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS