රඟපාන්න ආවා කියලා දැනගත්තම මට දුරකථන ඇමතුම් ගොඩක් ආවා – ඇත්තටම පිළිකාවක් කියලා කිව්වාම මම මනසින් වැට – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS