පළවෙනි විවාහ සංවත්සරය වෙනුවෙන් මාධව සහ නදුනි හැමෝටම ආදර්ශයක් දෙමින් කළ දේ මෙන්න – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS