බිරිඳගෙ දේපල අරගෙන වෙනත් විවාහයක් කරගෙන ජීවත් වෙන්න හිතලයි බිරිඳව මැ රුවෙ, කොවිඩ් හැදිලා මැරිලා කියලා සහෝදරයට කියලා හොස්පිටල් ගෙනිච්චා… – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS