ගොඩක්ම ක ර ද ර කළේ බීගෙන ආපු අය – ගල් ගුහාවක රඳවාගෙන න රු ම යින් පිරිසක්, 13 හැවිරිදි දැ රි ය ක් සමඟ කළ අමුතු සෙල්ලමේ අලුත්ම විස්තරේ මෙන්න, වැඩේට අනුබල දුන්නු දැ රි ය ගේ අම්මාත්, නැන්දණියත් පොලිසියේදී සියල්ල ව මා ර යි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS