අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පළාත් අතර දැඩි සංචරණ සීමා – සැප්තැම්බරයේ සිට එන්නත්කරණ කාඩ්පත නැතිම පොදු ස්ථානවල ගැවසීම ත හ න ම් – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS