“අවුරුදු 60දී දේශපාලනයට සමුදෙනවා” හරීන් උපන්දිනයදා කියයි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS