මම එහෙම නිළියක් වෙන බලාපොරොත්තුවක් තිබුණේ නැහැ. මේක මට අහම්බෙන් ලැබුණු අවස්ථාවක් – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS