වරද නිවැරදි කරගත යුත්තේ ආණ්ඩුවක් පත්කරගත්තෝ මිස විපක්ෂය නියෝජනය කළෝ නොවෙති – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS