මන් කවදාවත් ලීක කරගෙනත් නෑ.ලීක් කරගන්නෙත් නෑ. කෞෂි පෙරේරා සමාජ මාධ්‍ය උණුසුම් කරමින් කියූ දේ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS