ලේ ගංඟා, සහ මරණ බියට තිත තබමින් ජනපතිගේ පදවි ප්‍රාප්තිය වෙනුවෙන් ලැබූ ත්‍යාගය – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS