සමහර අධ්‍යක්ෂකවරු, නිෂ්පාදකවරු කතාකරලා දින ඉල්ලනවා,අපිට රූගතකිරීම් කරන්න පුළුවන් ජීවත්වෙලා හිටියොත් – නයනතාරා වික්‍රමආරච්චි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS