වැසිකිලියක සැපක් දී යට ඇඳුමත් හොරා කෑ සොර ගණිකා ජාවාරමක් මීගමුවේ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS