” මාව තනිනොකර ජීවන ගමන එකට යන මගේ ආදරණීය සුදු නෝනා ඔයාට නීරෝගිමත් සුභ උපන්දිනක් වේවා” ජනප්‍රිය නළු හර්ෂන බෙත්මගේ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS